piątek, 14 sierpnia 2015

Piątkowa - dwójka

Dziś 14.08.2015r. dostałem dwie paczki od listonosza, zapraszam do zapoznania się z nimi...

Pierwsza przesyłka od Urzędu Gminy Pokój - Gmina wiejska w województwie opolskim, powiat namysłowski. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie opolskim. Siedziba gminy to Pokój.

Zabudowa fryderycjańska miejscowości Pokój:
Wieś fryderycjańska - typ wsi zakładany w XIX wieku w zaborze pruskim i na ziemiach śląskich w ramach kolonizacji fryderycjańskiej.
Osady były budowane w oparciu fryderycjański regulamin według sporządzonych projektów. W przeciwieństwie do typu wsi łanowej i niwowej rozplanowywanie zabudowy wymagało zatrudnienia architekta. Wsie takie posiadają często regularne i geometryczne kształty, przeważnie były to równomierne parcele wzdłuż jednej drogi (np. Niwki k. Opola czy też wspomniany Antoniów), ale też z rozplanowaniem o kształcie rombu, trójkąta jak i gwiazdy (np. Nowosolna, Pokój) Starano się, aby były niepowtarzalne. Występowała szachownica gruntów, ale wynikała z różnej jakości gleb. Układ gruntów - indywidualny.
Fryderycjański regulamin miał wpływ także na przemianę istniejących już wsi polskich, między innymi nie pozwolił na dalsze budowanie tzw. kurnych chat, oraz budowania nadmiernej liczby pomieszczeń gospodarczych.
Warunki przyrodnicze Gminy takie jak:
Gmina Pokój leży na najcenniejszym obszarze przyrodniczym Opolszczyzny. Jej tereny stanowi Stobrawski Park Krajobrazowy. Ochroną objęte są grunty rolne i leśne wysokiej jakości. Zabezpiecza się je przez nadmiernym przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Chroni się również gleby przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi i wprowadzeniem środków chemicznych i biologicznych w ilościach i w sposób naruszający równowagę przyrodniczą.
Omawiany obszar należy do lubusko-dolnośląskiego regionu klimatycznego. Panuje tu klimat ciepły i umiarkowanie wilgotny. Średnia roczna temperatura mieści się w granicach 7,5-8,0°C. Średnia temperatura okresu zimowego waha się od 1,5 do 2,0°C, a letniego od 14,0 do 15°C. Średnia roczna suma opadów wynosi 550-600mm. Na półrocze letnie przypada od 350 do 400 mm opadów, a na zimowe od 200 do 250 mm opadów.
Liczba dni z opadem śnieżnym należy tu do najniższych w Polsce.

Powierzchnia lasów i zadrzewień w gminie wynosi 6488 ha. Wskaźnik lesistości gminy (48,8%) jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnej lesistości województwa (25,5%) i kraju (27,5%).
Na terenie Gminy Pokój znajduje się Stobrawski Park Krajobrazowy (to 90% obszaru gminy), jego walorami są:
- 38 gatunków roślin chronionych i 38 roślin rzadkich, z których 11 znajduje się na " Liście roślin zagrożonych w Polsce", a 3 są zagrożone w skali Europy,
- 125 zespołów i zbiorowisk roślinnych w tym wielu cennych i zagrożonych w skali kraju,
-  liczna populacja ok. 150 gatunków ptaków chronionych i ok. 30 gatunków innych zwierząt chronionych, w tym wielu gatunków ginących i rzadkich, mających na terenie badań swoje najliczniejsze stanowiska w regionie,
- jedna z większych i ważniejszych na terenach południowej Polski obszarów wydmowych, grupujących ok. 100 wydm,
- coraz rzadsze tutaj dobrze zachowanych ekosystemów typowych dla dolin dużych rzek, w tym: starorzeczy, kompleksy podmokłych gruntów i łąk zalewowych,
- zróżnicowanie siedliskowe i gatunkowo wieloprzestrzennych ekosystemów leśnych w tym coraz najrzadszych grądów/buczyn i dąbrów oraz olsów,
- liczne najlepiej zachowane w regionie starorzeczy i wartościowych przyrodniczo stawów hodowlanych,
-  wieloprzestrzenne ekosystemy podmokłych łąk stanowiących ostoję licznych gatunków zwierząt i roślin,
- interesujący system hydrologiczny równoległych , wąskich dolin rzecznych/z dominującymi ekosystemami rolnymi ekstensywnie użytkowanych łąk i gruntów ornych/ przedzielonych leśnymi terenami wododziałowymi,
- bardzo niska gęstość zaludnienia,
- bardzo niskie zabudowanie i uprzemysłowienie,
- unikalne w skali regionu walory krajobrazowe,
- pomniki przyrody ożywionej: (Dąb szypułkowy -nr rej. woj. 281-Pokój-oddz. 98, Jesion wyniosły- nr rej. woj. 155 -Pokój/ na skraju lasu/, Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe- "Dolina Stobrawy"(od Domaradza do Bielic); "Leśne Stawy"(na południe od Pokoju);"Siołkowickie Łąki"(doliny Budkowiczanki od Kuźnicy Katowskiej do Krzywej Góry),

Na terenie Gminy są też atrakcje takie jak:
Piesza ścieżka edukacyjna - poznajemy park, Piesza ścieżka edukacyjna - poznajemy ciekawe drzewa, Piesza ścieżka edukacyjna - poznajemy park w Winnej Górze, Rowerowa ścieżka edukacyjna - Szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych i Trasy rowerowe. 
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w kopercie było:
- 3 pocztówki,


Druga i ostatnia na dzisiaj przesyłka od Urzędu Gminy Pakosławice - Gmina wiejska w województwie opolskim, powiat nyski. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie opolskim.

Gmina Pakosławice jest bogata dla mieszkańców i turystów w:
- Atrakcje turystyczne: Kompleks leśny „Wąwozy Biechowskie”, gdzie powstała ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, dzięki której można doświadczyć piękna i uroku walorów przyrodniczych.
Krzyże pokutne, relikty średniowiecznego prawa występują na terenach wsi Prusinowice, Pakosławice, Nowaki, Reńska Wieś.
Aby umożliwić poznanie ciekawych zabytków gminy, a jednocześnie ułatwić zwiedzanie terenu gminy powstały dwie trasy zwiedzania (żółta i czerwona). Każda z tras ma swój początek i koniec pod siedzibą Urzędu Gminy w Pakosławicach.
- Atrakcje przyrodnicze: Przez obszar gminy przepływają dwa cieki wodne, tj. Cielnica i Korzkiew, które łączą się na terenie miejscowości Prusinowice i już razem wpływają do rzeki Nysy Kłodzkiej. Jest to gmina typowo rolnicza, położona na ściśle chronionym dla potrzeb produkcji rolnej oraz w strefie ochronnej zlewni Nysy Kłodzkiej.
- Atrakcje krajobrazowe: Ukształtowanie powierzchni jest urozmaicone - płaskie we wschodniej części gminy i bardziej pagórkowate w zachodniej. Klimat jest śląską odmianą klimatu kontynentalno - oceanicznego, w którym lata są umiarkowane a zimy cieplejsze. Charakterystyczne są też długie i łagodne jesienie oraz wczesne wiosny. Mocnymi stronami gminy są jej zasoby naturalne i położenie. Obfitość terenów rekreacyjnych (zbiorniki wodne, żwirowiska, lasy, drogi polne, „zabytkowe zacisza"), zdrowe powietrze i nieskażone środowisko, a także dobry układ komunikacyjny (położenie na trasach przelotowych Wrocław- Brzeg- Nysa- Brno, Opole- Kłodzko- Praga, bliskość autostrady A4 Wrocław-Gliwice, Trasy Sudeckiej: Wałbrzych- Kłodzko- Nysa- Prudnik- Gliwice). 
Atrakcje architektoniczne: Warto odwiedzić i zobaczyć liczne zabytki architektoniczne, stanowiska archeologiczne, parki i cmentarze.
Ciekawe i godne zainteresowania są zespoły pałacowo-parkowe w Biechowie, Frączkowie i Prusinowicach. We wsi Biechów, Korzękwice i Smolice znajdują się stanowiska archeologiczne, gdzie prowadzone są prace naukowo-badawcze nad pozostałościami osad pochodzących z epoki kamienia, brązu, z czasów wpływów rzymskich aż do średniowiecza.
Najstarsze zabytki gminy to:
-Pałac w Biechowie z przełomu XVII i XVIII wieku.,
-Pałac we Frączkowie z 1750 roku.,
-Kościół parafialny w Reńskiej Wsi p. w. św. Małgorzaty z 1649 roku.,
- Kościół parafialny św. Andrzeja z 1505 roku w miejscowości Nowaki.,
- XIII – wieczny kościół parafialny (z późniejszymi przebudowaniami) p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach.,
-Gotycko- barokowy kościół parafialny w Prusinowicach p.w. św. Michała Archanioła z XVI wieku.,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce było:
- breloczek (uszkodzony w czasie transportu),

A wy co dzisiaj dostaliście ? ile paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz